ข่าวสารล่าสุด

2023.06.17

สิ่งแวดล้อม

ทำไมเราต้องแยกขยะ ?

การแยกขยะเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีผลในด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมากมาย หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือการลดปริมาณขยะที่ส่งไปกลายเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปรีไซเคิลได้ การแยกขยะช่วยลดการใช้งานของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้น้ำ การใช้พลังงาน และการใช้วัสดุ ซึ่งส่งผลในการลดการบริโภคทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีส่วนร่วมในปัญหาโลกร้อน

 

การแยกขยะยังช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพมนุษย์ หากขยะไม่ถูกแยกและจัดการอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาเช่น มลพิษทางน้ำและดิน การระบาดของโรค และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยนอกจากนี้ การแยกขยะยังสร้างความสะดวกสบายในการจัดการขยะ ช่วยลดความหลากหลายของขยะที่จะต้องจัดการ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำขยะไปรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างถูกต้อง

 

ดังนั้นการแยกขยะเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

Go to top