ข่าวสารล่าสุด

2024.02.10

ท่องเที่ยว

พาสปอร์ตคืออะไร มีกี่ประเภท?

 

พาสปอร์ต (Passport) หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันสัญชาติและสิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้ถือพาสปอร์ต พาสปอร์ตออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ โดยภายในเล่มพาสปอร์ตจะระบุข้อมูลสำคัญของผู้ถือพาสปอร์ต ได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง

พาสปอร์ตมีไว้เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยผู้ถือพาสปอร์ตจะต้องแสดงพาสปอร์ตต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศที่ออกให้พาสปอร์ต และอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้

นอกจากนี้ พาสปอร์ตยังใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ โดยประเทศปลายทางอาจกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศของตน

พาสปอร์ตของไทยมี 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้

✨หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) หน้าปกสีแดงเลือดหมู ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป มีอายุไม่เกิน 5 ปีและ 10 ปี

✨หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม ออกให้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เดินทางไปราชการต่างประเทศ

✨หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport) หน้าปกสีแดงสด ออกให้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งทูตหรือกงสุลหรือเทียบเท่า

✨หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หน้าปกสีเขียว ออกให้สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถขอหนังสือเดินทางธรรมดาได้ทันเวลา เช่น กรณีฉุกเฉิน

Go to top